دانشکده عمران و معماري گروه عمران اخبار و اطلاعيه ها


کلاس رفع اشکال دروس محاسبات فني1 و محاسبات فني2 آقاي مهندس جعفري

کلاس رفع اشکال دروس محاسبات فني1 و محاسبات فني 2 با آقاي مهندس جعفري روز شنبه 94/10/05 راًس ساعت کلاسي خود در ساختمان پرديس برگزار مي گردد.
 
نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ 1394/10/01