روند انجام مراحل پروژه کارشناسي

ماده 1:دانشجويان بايستي دريک ترم قبل از اخذ پروژه براي پيش ثبت نام پروژه که در ارديبهشت وآبان برگزار مي گردد اقدام نمايند(دانشجوياني که در نيمسال اول مي خواهند پروژه را اخذ نمايند حتما در ارديبهشت در پيش ثبت نام شرکت داشته باشند ودانشجوياني که در نيمسال دوم مي خواهند پروژه را اخذ نمايند بايد در آبان ماه اقدام به پيش ثبت نام نمايند)
تبصره: عدم شرکت در پيش ثبت نام  به منزله انصراف از اخذ پروژه در ترم بعد و در زمان انتخاب واحد مي باشد وسهميه پروژه براي آنها در نظر گرفته نخواهد شد
ماده2: دانشجويان از تاييديه انتخاب واحد خود يا از سايت  ، نام استاد تعيين شده را مشاهده نموده ودر روزهاي انتخاب واحد يا حذف و اضافه با همان استاد اخذ مينمايد.
ماده 3 : دوهفته بعد از تاريخ حذف و اضافه دانشجويان جهت ثبت واحد پروژه و واردکردن اطلاعات خواسته شده،به سايت دانشگاه مراجعه و در سامانه دانشجويي مراحل ثبت را انجام دهد .
تبصره 1 : تعداد واحد گذرانده براي اخذ واحد پروژه توسط گروه هاي آموزشي در چارت تحصيلي اعلام گرديده، در صورتي که دانشجو تعداد واحد مشخص را پاس ننمايد نميتواند مراحل ثبت را انجام دهد .
ماده 3: درپايان ترم دانشجوجهت ارائه گزارش به استاد راهنماي خود مراجعه کرده ودرصورت تاييد، فرم آمادگي دفاع خودرا در يک بازه زماني خاص به گروه براي تعيين زمان  جلسه دفاع تحويل مي دهد
تبصره 1 : گزارشات بايد در فايل word و pdf  و بصورت cd تحويل استاد وپژوهش گردد.
تبصره2: براي درس پروژه پايان نامه در مقطع کارشناسي مي بايست حتما جلسه دفاع برگزار مي گردد


 
نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ 1394/10/09