دانشکده عمران و معماري گروه عمران اخبار و اطلاعيه ها


زمان و منابع دروس معرفي به استاد


نام درس

منبع امتحان

تاريخ امتحان

ساعت امتحان

زبان فني

جزوه زبان تخصصي موجود در انتشارات دانشگاه

94/12/15

9:00

سازه بتن1

کتاب بتن (طاحوني) طراحي تير وستون

94/12/15

9:00

محاسبات ساختمان فلزي

کتاب طراحي سازه هاي فولادي فصل 2و3

94/12/15

9:00

محاسبات ساختمان بتني

کتاب بتن (طاحوني) قسمت طراحي تير وستون

94/12/15

9:00

تجهيز و اداره کارگاه

جزوه تجهيز موجود در انتشارات دانشگاه

94/12/15

9:00

راهسازي

کتاب راهسازي (حميد بهبهاني) فصل 2و3و4

94/12/15

9:00

بارگذاري

مبحت ششم کتاب مقررات ملي ساختمان

94/12/15

9:00

متره و براورد

کتاب متره و برآورد (حسين عالي و مسعود احمدوند)

94/12/15

9:00

آيين نامه ساختماني

کتاب آيين نامه 2800 فصل 1و3

94/12/15

9:00

مکانيک خاک

کتاب مکانيک خاک (دکتر صادقي ) موجود در انتشارات دانشگاه

94/12/15

9:00

محاسبات فني1

کتاب استاتيک (مريام)1و2و3

94/12/15

9:00

تعمير و نگهداري

کتاب تعمير و نگهداري (حسين عالي) 2و3و4

94/12/15

9:00

نقشه برداري2

جزوه نقشه برداري موجود در انتشارات دانشگاه

94/12/15

9:00

سازه بتن2

کتاب بتن (طاحوني) فصل طراحي فنداسيون

94/12/15

9:00

محاسبات فني2

کتاب مقاومت مصالح (بير جانسون) 1و2

94/12/15

9:00

تحليل سازه 1

کتاب تحليل سازه (طاحوني) 1و2و3

94/12/15

9:00

تکنولوژي بتن

کتاب تکنولوژي بتن (محسن عالي)فصل 1و2و3

94/12/15

9:00

محوطه سازي

جزوه محوطه سازي موجود در انتشارات دانشگاه

94/12/15

9:00

روسازي راه

کتاب روسازي (طباطبايي) فصل 3و4و5

94/12/15

9:00

مصالح ساختماني

کتاب مصالح ساختماني (محسن عالي)فصل 1و2و3و5

94/12/15

9:00

مهندسي آب و فاضلاب

جزوه موجود در انتشارات دانشگاه

94/12/15

9:00

هيدروليک

جزوه موجود در انتشارات دانشگاه

94/12/15

9:00

 

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ 1394/12/10