دانشکده عمران و معماري گروه عمران اخبار و اطلاعيه ها


زمان امتحان درس فتوگرامتري آقاي مهندس عالي

زمان امتحان درس فتوگرامتري آقاي مهندس عالي روز سه شنبه مورخ95/02/28 ساعت 11:00 واقع در کارگاه مي باشد. عدم حضور دانشجويان به منزله حذف درس مي باشد.

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه عمران در تاریخ 1395/02/23