دروس ارائه شده کارشناسی مهندسی صنایع


دروس ارائه شده نیمسال دوم 95-96

ورودی

رشته

1شنبه

8-10:15

10:30-12:45

14-16:15

16:30-18:45

95

مهندسی صنایع

آز فیزیک 1

فیزیک 2

ریاضی 2

تربیت بدنی

94

مهندسی صنایع

تحقیق 1

استاتیک و مقاومت

آمار مهندسی

 تئوری سازمان

93

مهندسی صنایع

برنامه ریزی نگهداری

کنترل کیفیت آماری

مدیریت و کنترل پروژه

ارزیابی کار و زمان(16:30-18:45)

95

مهندسی ایمنی

آز شیمی

فیزیک 2

ریاضی 2

اندیشه 1

93

مهندسی ایمنی

ترمودینامیک و انتقال حرارت

تحقیق در عملیات

تاریخ

ارزیابی کار و زمان

94

ایمنی

8-10:15

10:30-12

14-16:15

16:30-18

ریاضی 2

اقتصاد عمومی

مدیریت سیستم اطلاعات

ایمنی برق2

 

روز سه شنبه

رودی

رشته

8-10:15

10:30-12:45

14-15:30

15:45-17:15

17:15-19


95

مهندسی صنایع

اصول حسابداری

برنامه نویسی

اقتصاد 2

اندیشه 1

 


94

مهندسی صنایع

روشهای تولید

اقتصاد مهندسی

ریخته گری و تربیت بدنی

ریخته گری و تربیت بدنی93

مهندسی صنایع

موجودی 1

تاریخ

جبرخطی


 


92

مهندسی صنایع

طراحی ایجاد صنایع

برنامه ریزی تولید

سیستم اطلاعات

تفسیر(14-15:30)

 


95

مهندسی ایمنی

اصول حسابداری

برنامه نویسی

اقتصاد 2

انقلاب

 


93

مهندسی ایمنی

اصول مدیریت ایمنی

روش تولید 2

علم مواد


 


 

ساعت

8-9:30

10:30-11:15

11:30-13

14-15:30

15:45-17:15

17:30-19

94

ایمنی صنعتی

انقلاب

قوانین و استانداردها

مدیریت هوشمند ایمنی

مواد خطرناک

تحلیل اثر بخشی

سنجش و ارزیابی


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲v