دروس ارائه شده ترم 961


استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

خانم فروتن

شنبه کلاس 406

اصول شبیه سازی

10:15-8

18/10/96

شنبه کلاس 406

تئوری صف

12:45-10:30

16/10/96

شنبه کلاس 409

طرحریزی واحدهای صنعتی

16:15-14

20/10/96

شنبه کلاس 408

مدیریت کیفییت و بهرو وری

18:45-16:30

25/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

محسن احمدوند

شنبه کلاس 506

تحلیل سیستم ها

10:15-8

18/10/96

شنبه کلاس 409

تحقیق 2

12:45-10:30

20/10/96

دوشنبه سایت 5

کاربرد کامپیوتر

10:15-8

28/10/96

دوشنبه کلاس 517

کنترل پروژه

12:45-10:30

25/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

خانم قاسمی

شنبه کلاس 506

جمع آوری دفع فاضلاب

10:15-8

18/10/96

شنبه کلاس 409

مدیریت محیط زیست

12:45-10:30

18/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

یوسف بابایی

شنبه کلاس 509

ایمنی در حمل و نقل

13-11:30

16/10/96

شنبه کلاس 508

تهویه صنعتی

11:15-9:45

18/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

خانم برزگار

شنبه کلاس 506

مهندسی احتراق

17:15-15:45

23/10/96

شنبه کلاس 506

اعلام و اطفا حریق

19-17:15

26/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

مصطفی سیاح

شنبه کلاس 508

مکانیک سیالات

15:30-14

16/10/96

دوشنبه کلاس 518

مقاومت مصالح

12:30-11

21/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

مصطفی زاهدی راد

دوشنبه کلاس 514

ارزیابی کارو زمان

10:15-8

16/10/96

دوشنبه کلاس 514

مدیریت و پیاده سازی

16:15-14

23/10/96

دوشنبه کلاس 518

اقتصاد مهندسی

19-17

23/10/96

 

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

محمدرضا ملکی

دوشنبه کلاس 516

تئوری احتمالات

12:45-10:30

27/10/96

دوشنبه کلاس 501

طرحریزی واحدهای صنعتی

16:15-14

28/10/96

دوشنبه کلاس501

آمارمهندسی

18:45-16:30

18/10/96

پنجشنبه کلاس403

اقتصاد سنجی

10:15-8

26/10/96

پنجشنبه کلاس400

مباحث منتخب در بهینه سازی

12:45-10:30

21/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

خانم خان میرزایی

دوشنبه کلاس 506

اصول مدیریت و تئوری سازمان

19-17

27/10/96

دوشنبه کلاس 508

مدیریت مالی

17-15:30

27/10/96

 

دوشنبه کلاس507

اقتصاد 1

15:30-14

18/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

خانم خراسان چی

دوشنبه کلاس 414

مدیریت و تئوری سازمان

11:30-10

27/10/96

دوشنبه کلاس 516

مهندسی فاکتورهای انسانی

10-8

23/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

خانم عزیزپور

دوشنبه کلاس 518

ایمنی بالابرها

10:15-8:45

25/10/96

دوشنبه کلاس 415

مدیریت ریسک

12:45-10:30

25/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

مریم رجبی

دوشنبه کلاس 514

شیمی

12:45-10:30

28/10/96

دوشنبه کلاس 508

علم مواد

16:15-14

25/10/96

 

 

 

 دروس ارشد ترم 961

 

 

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

دکتر احمدوند

پنجشنبه کلاس402

سیستم های دینامیکی

10:15-8

17/10/96

پنجشنبه کلاس402

برنامه ریزی راهبردی

18:45-16:30

17/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

دکتربهزاد ملکی

پنجشنبه کلاس407

طراحی سیستم های صنعتی

10:15-8

17/10/96

پنجشنبه کلاس511

سیستم های صف

16:15-14

24/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

دکتر گائینی

پنجشنبه کلاس511

نظریه بازیها

10:15-8

24/10/96

پنجشنبه کلاس401

نظریه بازیها

12:45-10:30

24/10/96

پنجشنبه کلاس510

تحلیل داده های مهندسی

16:15-14

24/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

دکتر هاشمی

پنجشنبه کلاس512

مبانی تجارت الکترونیک

10:15-8

17/10/96

پنجشنبه کلاس406

بازاریابی

12:45-10:30

25/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

دکتر کاظمی

پنجشنبه کلاس404

روش تحقیق

10:30-9

27/10/96

پنجشنبه کلاس403

روش تحقیق

12:30-11

27/10/96

پنجشنبه کلاس509

مدیریت فناوری

16:15-14

24/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

دکتر اقبالی

پنجشنبه کلاس501

تئوری تصمیم گیری

12:45-10:30

20/10/96

پنجشنبه کلاس501

تئوری تصمیم گیری

18:45-16:30

20/10/96

 

استاد

روز و شماره کلاس

نام درس

ساعت درس

تاریخ امتحان

دکتر محمدحسین حسینی

پنجشنبه کلاس406

مدیریت مالی

10:15-8

21/10/96

 


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰v/۱۵