دانشکده مديريت و حسابداري گروه روانشناسی صفحه اصلی گروه روانشناسی


امتحان درس کاربرد کامپيوتر در روانشناسي

امتحان درس کاربرد کامپيوتر در روانشناسي با آقاي محسن احمدوند شنبه 6 مرداد ساعت 13 در سايت 5 برگزار خواهد شد.
 
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداري و مديريت در تاریخ 1397/04/31