دانشکده مديريت و حسابداري گروه روانشناسی صفحه اصلی گروه روانشناسی


کارگاه هاي آموزشي گروه روانشناسي در ترم 971 به شرح زير مي باشد و دانشجويان علاقمند مي توانند براي ثبت نام به دفتر گروه روانشناسي مراجعه نمايند.

تاريخ
استاد
عنوان کارگاه
رديف
30/7/97
آقاي صالحي
هنر خوب زيستن
1
 
14/8/97
آقاي صالحي
مهارتهاي زندگي (خودآکاهي)
2
 
27/8/97
خانم محمودي يکتا
پيشگيري از اعتياد
3
 
30/8/97
خانم دکتر وحيدي
مقدماتيCBT
4
 
28/8/97
خانم شيرازي
فنون مصاحبه تشخيصي
5
 
12/9/97
آقاي صالحي
مهارتهاي زندگي
(مديريت استرس)
6
 
18/9/97
خانم زالي
مشاوره پيش از ازدواج
7
 
19/9/97
آقاي صالحي
مهارتهاي زندگي
(ارتباط موثر)
8
 
21/9/97
خانم دکتر طبايي
پيشگيري از ايدز
9
 
26/9/97
خانم زالي
ازدواج موفق
10
 
2/10/97
خانم دکتر طبايي
پيشگيري از ايدز
11
 


 
نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ 1397/08/06