آرای تخلفات کمیته انضباطی


در جلسه 98/5/1 آرای کمیته انضباطی تخلفات آموزشی ترم 972 دانشجویان کاردانی -کارشناسی-کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آرا به شرح فایل پیوست می باشد
ضمنا دانشجویان حداکثر ظرف مدت 10 روز می توانند اعتراضات خود را به کمیته انضباطی اعلام نمایند

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱