معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه فرم های فرهنگی


فرمهاي برنامه تشکلهاي دانشجويي

براي دسترسي به پيوست مراجعه نماييد
 
فایل های پیوست
جدول برنامه سالانه کانونهای فرهنگی هنری و انجمنهای علمی دانشجویی
فرم تک فعالیت
فرم گزارش برنامه
فرم معرفی دبیر و استاد مشاور کانونها
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1398/04/20