بيمه تامين اجتماعي دانشجويان

با توجه به بخشنامه ارسالي از سازمان تامين اجتماعي مبني بر " بيمه دانشجويان دانشگاه " از اين پس دانشجويان مي توانند باشرايط زير تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي درآمده و از مزاياي آن بهره مند

ادامه مطلب...