گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی هیات علمی و اساتید برجسته امین آقایی روزبهانی

امین آقایی روزبهانی

مربی
  • دکتری:
  • کارشناسی ارشد: برق الکترونیک
  • کارشناسی: برق الکترونیک
  • آدرس: دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی/دانشکده برق - کامپیوترومکانیک

  • +98 02334521592
  • +98 02334521562
  • : aghaee@eyc.ac.ir