گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی هیات علمی و اساتید برجسته حبیب الله اعلمی

حبیب الله اعلمی

دانشیار
  • دکتری: برق قدرت
  • کارشناسی ارشد: برق قدرت
  • کارشناسی: برق قدرت
  • آدرس: دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی/دانشکده برق- کامپیوترومکانیک

  • +98 02334521592
  • +98 02334521562
  • h.aa@eyc.ac.ir