گروه تربيت بدني اعضای هیات علمی و اساتید برجسته دکتر محمد علی اصلانخانی

محمد علی اصلانخانی

استاد - عضو هیات علمی
  • دکتری: تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد: تربیت بدنی-رفتار حرکتی
  • کارشناسی: تربیت بدنی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی،گروه تربیت بدنی

  • +98 023-34521568
  • +98 023-34521562
  • maslankhani@eyc.ac.ir