گروه تربيت بدني اعضای هیات علمی و اساتید برجسته دکتر سعید صانعی

سعید صانعی

دانشیار - عضو هیات علمی
  • دکتری: مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
  • کارشناسی ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • کارشناسی: دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی،گروه تربیت بدنی

  • +98 023-34521568
  • +98 023-34521562
  • s.sanei@eyc.ac.ir