گروه تربيت بدني اعضای هیات علمی و اساتید برجسته دکتر جواد آزمون

جواد آزمون

استادیار-عضو هیات علمی
  • دکتری: تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی(دبیری)
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی،گروه تربیت بدنی

  • +98 023-34521568
  • +98 023-34521562
  • j.azmoon@eyc.ac.ir