گروه عمران اعضاء هیات علمی و اساتید برجسته حسن صادقی

حسن صادقی

استادیار
  • دکتری: زمین شناسی مهندسی (مکانیک سنگ)
  • کارشناسی ارشد: زمین شناسی مهندسی
  • کارشناسی: زمین شناسی مهندسی
  • آدرس: دانشگاه ایوانکی/دانشکده عمران ومعماری/گروه مهندسی عمران

  • +98 02334521263
  • +98 02334521562
  • H.sadeghi.@eyc.ir