گروه عمران اعضاء هیات علمی و اساتید برجسته حمید صابری

حمید صابری

استادیار
  • دکتری: مهندسی عمران- سازه
  • کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- سازه
  • کارشناسی: مهندسی عمران- عمران
  • آدرس: دانشگاه ایوانکی/دانشکده عمران ومعماری/گروه مهندسی عمران

  • +98 02334521263
  • +98 02334521562
  • H.sadeghi.@eyc.ir