گروه صنايع اعضای هیات علمی و اساتید برجسته عباس وفایی صفت

عباس وفایی صفت

استاد
  • دکتری: ساخت- برنامه ريزی توليد
  • کارشناسی ارشد: مكانيك- ساخت و توليد
  • کارشناسی: مكانيك- ساخت و توليد
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی-دانشکده مهندسی صنایع-گروه مهندسی صنایع

  • +98 023-34521595
  • +98 023-34521562
  • abbas.v@eyc.ac.ir