گروه صنايع اعضای هیات علمی و اساتید برجسته مسعود مصدق خواه

مسعود مصدق خواه

دانشیار
  • دکتری: مهندسی صنایع- سیستم ها و تحقیق در عملیات
  • کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع- صنایع
  • کارشناسی: مهندسی صنایع- تولید صنعتی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی-دانشکده مهندسی صنایع-گروه مهندسی صنایع

  • +98 023-34521595
  • +98 023-34521562
  • m.mosadeq@eyc.ac.ir