گروه صنايع اعضای هیات علمی و اساتید برجسته حسن جهانشاهی

حسن جهانشاهی

استادیار
  • دکتری: مهندسی صنایع - گرایش تولید صنعتی
  • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک - گرایش ساخت و تولید
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک - گرایش ساخت و تولید
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی-دانشکده مهندسی صنایع-گروه مهندسی صنایع

  • +98 023-34521595
  • +98 023-34521562
  • h.jahanshahi@eyc.ac.ir