گروه صنايع اعضای هیات علمی و اساتید برجسته سید رسول حسینی بهارانچی

سید رسول حسینی بهارانچی

استادیار
  • دکتری: مهندسی صنایع - سیستم
  • کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع- صنایع
  • کارشناسی: مهندسی صنایع - تولید صنعتی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی-دانشکده مهندسی صنایع-گروه مهندسی صنایع

  • +98 023-34521595
  • +98 023-34521562
  • : sr.baharanchi@eyc.ac.ir