گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته محمود صالح اصفهانی

محمود صالح اصفهانی

استادیار
  • دکتری: مهندسي كامپيوتر -شبکه های کامپیوتری
  • کارشناسی ارشد: مهندسي كامپيوتر- سخت افزار
  • کارشناسی: مهندسي كامپيوترسخت افزار
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 02334521591
  • +98 02334521562
  • ma.salehisfahani@eyc.ac.ir