گروه مديريت و حسابداری اعضای هیات علمی و اساتید برجسته غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

دانشیار
  • دکتری: حسابداری
  • کارشناسی ارشد: حسابداری
  • کارشناسی: حسابداری
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  • +98 023-34521598
  • +98 023-34521562
  • gh.nattaj@eyc.ac.ir