گروه مديريت و حسابداری اعضای هیات علمی و اساتید برجسته سید عبدالرضا حسینی

سید عبدالرضا حسینی

دانشیار
  • دکتری: مدیریت (گرایش رفتار و منابع انسانی)
  • کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی: مدیریت
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  • +98 023-34521598
  • +98 023-34521562
  • s.ab.hoseini@eyc.ac.ir