گروه مديريت و حسابداری اعضای هیات علمی و اساتید برجسته سید احمد حسینی

سید احمد حسینی

استادیار
  • دکتری: مدیریت- مدیریت سیستم ها
  • کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی- تحول
  • کارشناسی: مدیریت بازرگانی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  • +98 023-34521598
  • +98 023-34521562
  • s.a.hoseiny@eyc.ac.ir