گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی هیات علمی و اساتید برجسته ابوالفضل چمن مطلق

ابوالفضل چمن مطلق

استادیار
  • دکتری: برق الکترونیک
  • کارشناسی ارشد: مهندسی هسته ای
  • کارشناسی: برق الکترونیک
  • آدرس: دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی/دانشکده برق - کامپیوترومکانیک

  • +98 02334521592
  • +98 02334521562
  • a.ch.motlagh@eyc.ac.ir