گروه معماري اعضای هیات علمی و اساتید برجسته آقای دکتر حسین عالی

حسین عالی

استادیار
  • دکتری: رشته باستان شناسي گرايش اسلامي
  • کارشناسی ارشد: رشته مرمت و احياي بنا ها و بافت هاي تاريخي
  • کارشناسی: -------
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 023342521593
  • +98 02334521562
  • hosseinaali@eyc.ac.ir