گروه معماري اعضای هیات علمی و اساتید برجسته آقای دکتر ایرج شهروز تهرانی

ایرج شهروز تهرانی

استادیار
  • دکتری: دانشكده معماري پليتكنبك شهر تورينو ايتاليا
  • کارشناسی ارشد:
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی/دانشکده عمران و معماری/گروه معماری و شهرسازی

  • +98 023342521593
  • +98 02334521562
  • iraj.shteyc.ac.ir