گروه معماري اعضای هیات علمی و اساتید برجسته خانم دکتر فلورانس نامجویان

فلورانس نامجویان

استادیار
  • دکتری: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز
  • کارشناسی: دانشگاه شیراز
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی/دانشکده عمران و معماری

  • +98 023342521593
  • +98 02334521562
  • f.neyc.ac.ir