گروه معماري اعضای هیات علمی و اساتید برجسته آقای دکتر سیاوش تیموری

سیاوش تیموری

استاد
  • دکتری: معماری از مدرسه عالی هنرهای زیبا پاریس 1348
  • کارشناسی ارشد: دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران سال 1341
  • کارشناسی: -------
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 023342521593
  • +98 02334521562
  • steyc.ac.ir