گروه معماري اعضای هیات علمی و اساتید برجسته آقای دکتر سید علی اصغر میرفتاح

سید علی اصغر میرفتاح

استادیار
  • دکتری: دانشگاه ایسنبورگ اتریش با درجه عالی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
  • کارشناسی: دانشگاه تهران
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 023342521593
  • +98 02334521562
  • saamfeyc.ac.ir