گروه معماري اعضای هیات علمی و اساتید برجسته آقای دکتر جلال نخعی

جلال نخعی

استادیار
  • دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • کارشناسی ارشد: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی: -------
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 023342521593
  • +98 02334521562
  • jalalnakhaei.eyc.ac.ir