گروه تربيت بدني اعضای هیات علمی و اساتید برجسته دکتر لقمان کشاورز

لقمان کشاورز

استاد - اساتید مدعو
  • دکتری: تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • کارشناسی: تربیت بدنی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی،گروه تربیت بدنی

  • +98 023-34521568
  • +98 023-34521562
  • keshavarzlo@yahoo.com