گروه مهندسي مکانيک اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته عباس وفائی صفت

عباس وفائی صفت

استاد
  • دکتری: ساخت - برنامه‌ریزی تولید
  • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

  • +98 02334521596
  • +98 02334521562
  • abbas.v@eyc.ac.ir