گروه مهندسي مکانيک اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته علی اکبر کریمی

علی اکبر کریمی

استادیار
  • دکتری: مهندسی مکانیک
  • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

  • +98 02334521596
  • +98 02334521562
  • aliakbarkarimi@eyc.ac.ir