گروه مهندسي مکانيک اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته عبداله جاویدان

عبداله جاویدان

دانشیار
  • دکتری: مهندسی شیمی
  • کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی
  • کارشناسی: مهندسی شیمی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

  • +98 02334521596
  • +98 02334521562
  • abdollah.javidan@eyc.ac.ir