گروه مديريت و حسابداری اعضای هیات علمی و اساتید برجسته علی اصغر اسدی داوودآبادی

علی اصغر اسدی داود آبادی

مربی
  • دکتری:
  • کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
  • کارشناسی: مدیریت دولتی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی - دانشکده مدیریت و حسابداری

  • +98 023-34521598
  • +98 023-34521562
  • Aliasadi@eyc.ac.ir