گروه صنايع اعضای هیات علمی و اساتید برجسته اردشیر احمدی

اردشیر احمدی

دانشیار
  • دکتری: مهندسی صنایع -دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • کارشناسی: مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی اصفهان
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی- دانشکده مهندسی صنایع- گروه مهندسی صنایع

  • +98 023-34521595
  • +98 023-34521562
  • ar.ahmady@eyc.ac.ir