گروه تربيت بدني اعضای هیات علمی و اساتید برجسته مهدی محمودی یکتا

مهدی محمودی یکتا

مربی
  • دکتری: مدیریت ورزشی
  • کارشناسی ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی،گروه تربیت بدنی

  • +98 023-34521568
  • +98 023-34521562
  • mahmoodiyekta@eyc.ac.ir