معاونت پژوهشي و فناوري مديريت خدمات علمي و ارتباط با صنعت معرفي مدير


 

محمد امين باسوتي
 
مدير خدمات علمي و ارتباط با صنعت  
پست الکترونیک:    ma.basouti@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی:
    محل کار: دفتر ارتباط با صنعت
    ساعات حضور: 8-16
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
   
   
    تلفن: 023-34521580
    دورنگار: 023-34521580