معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه معرفي مدير


 

سيدرضا حسيني علائي
 
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه  
پست الکترونیک:    rha114@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد مدیریت اجرایی
    محل کار: معاونت دانشجويي و فرهنگي
    ساعات حضور: هر روز 8:00 الي 14:00
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  1- ارسال و پيگيري مدارک حج عمره و ازدواج دانشجويان به دفتر نهاد رهبري استان سمنان 2- تنظيم برنامه سالانه واحد فرهنگي 3- ارائه پيشنهاد بودجه براي برنامه فرهنگي 4- تهيه و نصب بنر به مناسبت هاي فرهنگي 5- پيگيري و نظارت تشکيل انجمن هاي علمي و کانون هاي فرهنگي و بسيج دانشجويي و ارائه برنامه هاي اجرائي انجمن و درخواست بودجه هاي موردنياز 6- انجام مراسم جلسات توجيهي دانشجويان جديدالورود و تهيه آيين نامه ها و قوانين آموزشي در سي دي آماده شده و توزيع بين آنان 7- هماهنگي جهت اعزام دانشجويان در اردوهاي راهيان نور 8- هماهنگي و برنامه ريزي جلسات شوراي فرهنگي – شوراي تبادل و تعامل دانشجويي با مسئولين دانشگاه وهمچنين ساير جلسه هاي مورد نياز 9-برگزاري مراسم جشن ها واعياد ملي ومذهبي 10-هماهنگي جهت برگزاري اردو هاي مورد درخواست انجمن ها وکانون ها و بسيج دانشجويان  
   
    تلفن: 02334521569
    دورنگار: