معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت تربيت بدني معرفي مديريت تربيت بدني


 

مهدي محمودي يکتا
 
مديريت تربيت بدني  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد
    محل کار: معاونت دانشجويي
    ساعات حضور: 7:45 الي 15:45
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  1 - همکاري در انجام امور تربت بدني و تفريحات سالم وفعاليت هاي فوق برنامه ورزشي 2 - همکاري در برگزاري کلاس هاي تربيت بدني و اجراي فعاليت هاي ورزشي 3 - اعلام برنامه و دعوت از دانشجويان به منظور تشکيل تيم هاي ورزشي و تشويق آنان براي تشکيل انجمن هاي ورزشي 4 - برگزاري مسابقات ورزشي داخلي و اردوها و شرکت در رقابت هاي منطقه اي وسراسري 5 - تنظيم تقويم فعاليت هاي ورزشي و تفريحات سالم 6 - پي گيري به منظور تامين و نگهداري تجهيزات وامکانات مورد نياز ورزشي 7 - پي گيري به منظور برقراري کلاس هاي تربيت بدني و اجراي فعاليت هاي ورزشي  
   
    تلفن: 4621570-0232
    دورنگار: