گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات معرفي گروه معرفي کارشناس گروه


 

خانم احتشام
 
کارشناس گروه کامپیوتر  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسی
    محل کار: گروه کامپیوتر
    ساعات حضور: 7:45 الی 14:30 پنجشنبه تا 12
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  انجام امور مربوط به گروه  
   
    تلفن: 02334521591 داخلی 231
    دورنگار: