مديريت مالي معرفي کارشناسان اداره مديريت مالي مسئول انبار


 

حسن نظري
 
 
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی:
    محل کار: امور مالي
    ساعات حضور: 7:45 -15:45
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  انجام امور مربوط به دريافت و تحويل اجناس مورد نياز در سطح دانشگاه  
   
    تلفن: 02334521587
    دورنگار: 02334521576