مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام و میهمان و انتقال کارشناس


 

حسين مشيري
 
مسئول ثبت نام و ميهمان و انتقال  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: مهندسي برق - الکترونيک
    محل کار: آموزش
    ساعات حضور: 7:45 الي 14:30 يک شنبه الي پنج شنبه
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
   
   
    تلفن: 02331432
    دورنگار: