گروه عمران معرفي گروه معرفی کارشناس گروه


 

مهدي آزادي
 
کارشناس گروه  
پست الکترونیک:    m.azadi@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد مهندسي عمران
    محل کار: ساختمان اصلي - دفتر گروه مهندسي عمران
    ساعات حضور: 8:00 الي 14:30
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  انجام امور محوله گروه- برنامه ريزي دروس - زمانبدي تاريخ امتحانات دانشجويان و...  
   
    تلفن: 023-34521263
    دورنگار: