گروه تربيت بدني معرفی گروه معرفی مدیر گروه


 

شهرام نظری
 
مدیر گروه  
پست الکترونیک:    shahram.nazari@yahoo.com  
 
    مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی
    محل کار: دانشگاه ایوان کی - گروه تربیت بدنی
    ساعات حضور: پنجنشنبه ها-یکشنبه ها
   سوابق اجرایی:  
  معاونت فرهنگي و دانشجويي - مدير طرح و توسعه  
   وظایف:  
  رسيدگي امور مربوط به گروه تربيت بدني  
   
    تلفن: 02334521568
    دورنگار: