گروه تربيت بدني معرفی گروه معرفی کارشناس گروه


 

مهدی محمودی یکتا
 
مسئول گروه و مدیر تربیت بدنی  
پست الکترونیک:    mahmoodiyekta@gmail.com  
 
    مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی
    محل کار: گروه تربیت بدنی - معاونت دانشجویی و فرهنگی
    ساعات حضور: 8/00الی 14/00
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  امور گروه تربيت بدني و فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه  
   
    تلفن: 023-34521568
    دورنگار: