گروه مديريت و حسابداری معرفی گروه معرفی کارشناس گروه


 

خانم سعيدي
 
کارشناس گروه  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي
    محل کار: گروه مديريت و حسابداري
    ساعات حضور: 7:45 تا 14:30 - يکشنبه تا پنجشنبه
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  انجام امور مربوط به گروه مديريت و حسابداري  
   
    تلفن: 023-34521598
    دورنگار: 023-34521562